آدرس دانشکده

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی 

کد پستی: ۸۷۵ -۳۸۱۵۶ 

تلفن تماس:

دورنگار: 

پست الکترونیکی: 

 

تماس با ما

Text to Identify